Committees
 
Organizing committee
Chair: Toshitsugu Fujii

Vice-chair: Kazuhiro Ishihara

Members:
  Toshihiko Hashida, Masato Iguchi, Koji Itoh,
  Setsuya Nakada, Toshiya Morisawa, Takeshi Oosaka,
  Takashi Saito, Hidenori Shimomura, Toshikazu Tanada,
  Kozo Uto, Akihito Yajima
 
Steering Committee
Chair: Kozo Uto

Vice-Chair: Masato Iguchi

Members:
  Eisuke Fujita, Daisuke Fukushima, Jun-ichi Hirabayashi,
  Hideo Hoshizumi, Setsuya Nakada, Mitsuhiro Nakagawa,
  Shigeru Nakao, Hiroshi Shinohara, Takahiro Yamamoto,
  Genji Saito, Akihiko Tomiya, Isoji Miyagi,
  Akira Takada, Akihiko Yokoo, Takeshi Matsushima,
  Tomofumi Kozono, Tetsuo Kobayashi, Daisuke Miki,
  Hiromitsu Oshima, Hiroshi Shimizu, Kohei Kazahaya,
  Hiroki Miyamachi, Yasuo Ogawa, Yasuaki Sudo,
  Yosuke Aoki, Yasuhiro Ishimine, Shinji Takarada,
  Teruki Oikawa, Maki Tsutsui, Nobuo Matsushima,
  Mitsuru Okuno, Ryusuke Imura,
  Kenji Niihori, Yuko Okayama, Akihiko Terada,
  Shigeaki Minami, Kazuhisa Nakano
 
Honorary Advisers
Shigeo Aramaki, Yuichiro Ito, Kosuke Kamo,
Yoshizane Maeda, Kiyoo Mogi, Hiroyuki Mori
 
Scientific Committee
Chair: Setsuya Nakada (Japan)

Members:
  Patrick Allard (France), Ray Cas (Australia), Kathy Cashman (USA)
  Jennie Gilbert (UK), Agust Gudmundsson (UK/Iceland), Jun-Ichi Kimura (Japan)
  Joan Marti (Spain), Steve McNutt (US), Paolo Papale (Italy)
  Steve Sparks (UK)